Werkgroep Documentatie

Een werkgroep, die niet vaak voor het voetlicht treedt, maar wel heel belangrijk is voor onze vereniging, is de werkgroep Documentatie. In de loop der jaren heeft de vereniging heel veel informatie in de vorm van foto’s, dia’s, films, boeken, tijdschriften, krantenknipsels enz. over de gemeente Staphorst verzameld. Om deze informatie eenvoudig terug te kunnen vinden, moet deze op een geordende wijze worden opgeborgen. Deze taak wordt uitgevoerd door de werkgroep Documentatie.
Binnen de werkgroep houden enkele leden zich bezig met het digitaliseren van het omvangrijke foto- en dia-archief.
Gezien de hoeveelheid werk die er te doen is, kan de werkgroep wel versterking gebruiken. Mocht u belangstelling hebben, kom dan eens kennismaken. De werkgroep is in principe iedere tweede en vierde maandag van de maand vanaf 19:00 uur in het Koetshuus aan het sorteren, opplakken en opbergen van foto’s enz. Wilt u meer weten of u meteen aanmelden, neem dan kunt u mailen naar info@historischeverenigingstaphorst.nl of bellen met de coördinator van de werkgroep, de heer Jan Figeland tel. 0522 – 46 3259.

Werkgroep Oud Staphorst

De Historische Vereniging Staphorst heeft een enthousiaste werkgroep, die zich met het onderzoek naar verschillende onderwerpen heeft beziggehouden en bezig houdt. De samenstelling van de werkgroep is in de loop der jaren behoorlijk gewisseld. Sommigen vielen weg door overlijden, anderen stopten er mee om uiteenlopende redenen, waarvan de leeftijd niet de minst belangrijke is.
Gelukkig hebben zich ook enkele nieuwe, jongere leden aangemeld, zodat het voortbestaan van de werkgroep voorlopig niet in gevaar lijkt te komen.
Deze werkgroep heeft al veel namen gehad. De naam wisselde naar gelang het onderwerp, waar men mee bezig was. Omdat het beter is de werkgroep een vaste naam te geven, is de naam veranderd in ‘Oud Staphorst’.
Hier volgt een overzicht van wat deze werkgroep in de loop der jaren heeft gedaan.

Als werkgroep ‘Landennamen’

In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond het idee om alle landennamen in de gemeente vast te leggen. Hiervoor werd gevraagd wie hier aan wilden meewerken. Voor dit onderwerp was vooral de kennis van de oudere Staphorsters van belang. Vandaar de hoge gemiddelde leeftijd van de groep. De leden van de groep hebben een forse inspanning geleverd. Helaas zijn de resultaten van hun werk nog niet gepubliceerd.

Als werkgroep ‘Zuivel’

Nadat men met de landennamen klaar was, waren de zuivelfabrieken aan de beurt. De groep ging enthousiast aan de slag en nu werden hun inspanningen wel beloond. In 1992 verscheen het boek ‘De Melk an Diek …’

Als werkgroep ’Middenstand’

De leden van de groep hadden inmiddels de slag en de smaak te pakken en stortten zich na de zuivel op de middenstand in de gemeente Staphorst. Omdat het winkelbestand dynamisch is (er verdwijnen winkels en er komen winkels bij), besloot men om het onderzoek te beperken tot de periode voor 1950.
Ook nu kon de vereniging de resultaten in boekvorm aan de leden aanbieden. In 1995 verscheen ‘Winkelwaardigheden’.

Als werkgroep ‘ambachten’

Dat het een actieve werkgroep is, blijkt uit het feit, dat men niet op de lauweren ging rusten. Er was nog een groep harde werkers, die men in beeld wilde brengen. In de gemeente werden veel ‘ambachten’ uitgeoefend. Omdat er te veel ambachten waren om in één boek onder te brengen, besloot de werkgroep om een splitsing te maken. In het ene ambacht werkt men met metaal, in het andere met hout en dan rest een groep ‘overige ambachten’. Dat wil niet zeggen, dat men het ook per onderdeel aanpakte. Men was met verschillende ambachten tegelijk bezig. Na verloop van tijd werd de nadruk op ‘metaal’ gelegd. In 1999 verscheen het eerste deel van de serie ‘Wie een ambacht heeft geleerd …’. In dit deel werden de ambachten die met metaal te maken hebben, beschreven.
Het resultaat van het onderzoek naar de ambachten die met hout te maken hebben, kon in 2002 in het tweede deel van deze serie aan de leden worden aangeboden.
Met het onderzoek naar de nog niet beschreven ambachten is de werkgroep inmiddels ook klaar. Deze ambachten zijn opgenomen worden in het derde deel in deze serie.

Als werkgroep ‘Straatnamen’

Nadat de groep klaar was met de ambachten, vroegen zij om een nieuw onderwerp. Dit werd gevonden in de straatnamen. Van veel straten is duidelijk waar de naam aan ontleend is, maar er zijn ook veel straten en wegen waarvan dat niet het geval is. Inmiddels heeft de werkgroep van de meeste straten en wegen de naam kunnen verklaren. De resultaten hiervan zullen te zijner tijd weer in boekvorm verschijnen.

Als werkgroep ‘Middenstand’

De werkgroep heeft de ‘straatnamen’ afgerond en gaat nu weer verder als werkgroep ‘Middenstand’ om de winkels en ambachten na 1950 in beeld te brengen.

De werkwijze

Onder ‘leiding’ van één van de werkgroepsleden probeert de werkgroep op verschillende manieren zoveel mogelijk informatie over het onderwerp te verzamelen. Naast schriftelijke bronnen (volkstelling, bevolkingsregister, kranten etc.) is de kennis van de werkgroepsleden van groot belang. Dit geldt vooral voor de periode voor de Tweede Wereldoorlog.
Ook worden veel bezoeken gebracht aan bijvoorbeeld (ex-)winkeliers en hun familie om zoveel mogelijk gegevens en niet te vergeten foto’s te krijgen.
Alle informatie die op deze manier binnen komt, wordt verzameld en vastgelegd. Nadat ook uit het verenigingsarchief zoveel mogelijk illustratiemateriaal is verzameld, wordt alles overgedragen aan de redactie van ’t Olde Stapperst. Deze zorgt ervoor, dat alles verwerkt wordt tot een boek, dat dan als speciaal nummer van ’t Olde Stapperst aan de leden wordt toegezonden.

In de werkgroep zit ook een vertegenwoordiger van het bestuur, zodat de communicatie tussen het bestuur en de werkgroep zo soepel mogelijk verloopt. Dit bestuurslid zorgt ook voor de verslaglegging aan de werkgroepsleden en naar het bestuur.

Nieuwe werkgroepsleden zijn van harte welkom!! U kunt hiervoor contact opnemen met één van de bestuursleden.