Van Oudheidkundige Commissie…

Op 12 oktober 1960 werd door de gemeente Staphorst een commissie ingesteld, welke zich o.m. zou bezig houden met het verzamelen van oudheidkundige gegevens en het beschrijven van de geschiedenis van de gemeente Staphorst. Deze commissie stond bekend als ‘Oudheidkundige Commissie’ en bestond in eerste instantie uit 20 personen, maar hiervan waren er in 1978 door overlijden en vertrek nog maar 9 over. De heer J. de Wolde, één van de leden, stelde al in 1975 aan B en W voor om de Oudheidkundige Commissie op te heffen en een Historische Vereniging op te richten. De gemeente nam dit voorstel vooralsnog niet over. Nadat de heer De Wolde zijn ideeën in 1978 ingebracht had in een vergadering van de Oudheidkundige Commissie legde hij het voorstel opnieuw voor aan B en W. Blijkbaar zag het college er nu wel iets in, want op 25 september 1979 wordt het gemeentelijk dienstencentrum beschikbaar gesteld voor een oprichtingsvergadering. (Hiervoor worden volgens een besluit van B en W van 10 september 1979 geen kosten in rekening gebracht.)
Op deze vergadering, die aangekondigd was in de toen huis aan huis verschijnende RIJS-gids, waren 12 belangstellenden aanwezig. Na enige discussie werd besloten een Historische Vereniging op te richten. Van de aanwezigen geven er 10 zich direct op als lid. Er werd een voorlopig bestuur gekozen, dat tot taak kreeg met concrete plannen te komen.

… naar Historische Vereniging

Het voorlopig bestuur deed zijn werk en op 18 februari 1980 werd in de raadzaal van het gemeentehuis een ledenvergadering gehouden, met als agendapunten o.a. de bespreking van de voorlopige statuten en de verkiezing van een nieuw bestuur.

Op deze eerste ledenvergadering waren 14 leden aanwezig, terwijl tijdens de vergadering nog 4 belangstellenden zich aanmeldden als lid. Belangrijkste onderwerp was de bespreking van de concept-statuten. Het bestuur werd gemachtigd om, rekeninghoudend met de gemaakte opmerkingen, de definitieve statuten op te stellen, zodat deze zo snel mogelijk notarieel konden worden vastgelegd. In deze vergadering trad het voorlopige bestuur af en werd, rekeninghoudend met de regels van de statuten, een nieuw bestuur gekozen.

In maart 1980 verscheen het eerste mededelingenblad van de nieuwe vereniging. Hierin werden de leden uitgenodigd voor een op 21 april 1980 te houden ledenvergadering. In deze vergadering zouden de statuten definitief vastgesteld worden. Na het officiële gedeelte zou de heer Drost enkele door zijn vader gemaakte films over Staphorst voor 1940 vertonen. De belangstelling hiervoor was zo overweldigend, dat het bestuur noodgedwongen moest besluiten de ledenvergadering geen doorgang te laten vinden. Vanwege de grote belangstelling werden vier filmavonden gehouden, waardoor ruim 1.100 mensen werden bereikt. Het ledenaantal steeg tot 241.

Op 4 juni 1980 werd alsnog de ledenvergadering gehouden, waarin de statuten werden vastgesteld. Deze statuten werden op 15 augustus 1980 bij Notaris A. van der Velde notarieel vastgelegd. Hiermee was de oprichting van de ‘Historische Vereniging in de gemeente Staphorst’ officieel een feit.

Ledenaantal

Het ledenaantal van de Historische Vereniging groeide vanaf het begin fors. Waren er in februari 1980 20 leden, een jaar later was dit gegroeid tot meer dan 850. Deze groei zette gestaag door. Inmiddels ligt dit nu al een aantal jaren op bijna 1.600.