RSIN/Fiscaal nummer: 813719847

Contactgegevens: de contactgegevens staan hier.

Bestuurssamenstelling: klik hier voor de samenstelling van het bestuur

Beleidsplan: de komende jaren zal de nadruk liggen op het uitgeven van publicaties (kwartaalblad ’t Olde Stapperst, boeken, kalenders, enz.), de organisaties van dia-avonden en het inrichten van tijdelijke exposities. Deze zullen gefinancierd worden uit contributies en overige inkomsten.
Beloningsbeleid: bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Doelstelling: In de statuten is de doelstelling van de vereniging als volgt verwoord:

De vereniging heeft ten doel:
a. Het behartigen van de historische belangen in de gemeente Staphorst en het bevorderen van de kennis dienaangaande.
b. Het instandhouden en/of eventueel wederoprichten van historische monumenten en het aankweken van de belangstelling daarvoor.
c. het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een bibliotheek.

Verslag activiteiten: Het jaarverslag van het afgelopen jaar staat hier.

Financiële verantwoording: een financieel overzicht kunt u hier vinden