23 mrt 2020
Koetshuus
19.30 uur

Deze vergadering gaat NIET door.

Hierbij nodigen wij u uit voor onze ledenvergadering op maandag 23 maart 2020 om 19.30 uur in het Koetshuus, Gemeenteweg 83A te Staphorst. De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling notulen ledenvergadering 23 maart 2019 (zie mededelingenblad nr. 160 van juni 2019; kunnen opgevraagd worden op 0522-463220 of secretaris@historischeverenigingstaphorst.nl  en liggen ook op de vergadering).
 3. Vaststelling jaarverslag secretaris (staat in het mededelingenblad van maart 2020).
 4. Jaarverslag van de penningmeester.
 5. Verslag van de kascommissie.
 6. Goedkeuring financieel jaaroverzicht 2019 en goedkeuring begroting 2020. Hiermee wordt het bestuur decharge verleend.
 7. Benoeming kascommissie 2020.
 8. Vaststelling contributie 2020. Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op: € 13,00 bij automatische incasso, € 14,00 bij andere wijze van betalen en € 20,00 voor leden in het buitenland.
 9. Aftredend: Klaas Harke en Gerrit Lindenholz. Beiden stellen zich herkiesbaar. Voor de vacature die is ontstaan door het bedanken van Annekie van der Hoek-Nijboer hebben wij nog geen kandidaat gevonden.
 10. Rondvraag
 11. Pauze
  Na het officiële gedeelte volgt een presentatie met foto’s en dia’s over Tweede Wereldoorlog en de bevrijding en bevrijdingsherdenkingen.
 12. Sluiting